REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PAPERLOVE

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedaż produktów papeteryjnych prowadzona jest przez Dom Aukcyjny Mebis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04 – 980) przy ul. Oleckiej 23 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115105, NIP: 526 23 83 200, Regon 013296750, tel. 22 872 90 62, adres e-mail: sklep@paperlove.com.pl, zwaną dalej Sprzedającym.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, zwanego dalej Kupującym. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 r. poz. Poz. 827).
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.paperlove.com.pl, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego
4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
5. Wszystkie produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia podłączonego do Internetu.
7. Umowy w Sklepie internetowym zawierane są w języku polskim.
8. Sprzedający prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY

I. Postanowienia ogólne.

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego PaperLove przy użyciu Konta bądź bez rejestracji. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia jest uzupełnienie formularza zamówienia.
2. Klient przy składaniu zamówienia może skorzystać z możliwości utworzenia Konta na stronie internetowej www.paperlove.com.pl. Brak posiadania konta nie utrudnia złożenia zamówienia.
3. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę bądź w dzień świąteczny będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
4. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 5 do 10 dni roboczych (z wyłączeniem sobót) liczony od ostatecznej akceptacji zamówienia, do jego wysłania. Sprzedawca zastrzega, że w trakcie sezonu świątecznego oraz urlopowego czas realizacji może być dłuższy niż wskazany powyżej. Informacje o powyższych przestojach przekazywane będą za pomocą portalu społecznościowego www.facebook.com/ZaproszeniaPaperLove/ – na koncie profilowym PaperLove oraz na stronie internetowej www.paperlove.com.pl.
5. Wykonanie usługi w trybie ekspresowym uzależnione jest od akceptacji Sprzedającego. W przypadku realizacji takiego zamówienia wykonanie następuje w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych (nie wliczając sobót), a koszt zamówienia wzrasta o 100% wartości od podstawowej ceny.
6. Sprzedający za ostateczną akceptację zamówienia uważa spełnienie następujących warunków:
a. potwierdzenie formularza zamówienia,
b. dokonanie z góry odpowiedniej opłaty
7. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu drogą mailową.
8. Ostateczna akceptacja jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym. Po wyrażeniu ostatecznej akcepcji przez Kupującego zamówienia nie można anulować.
9. Na portalu społecznościowym www.facebook.com na koncie profilowym PaperLove oraz na stronie internetowej www.paperlove.com.pl ukazywać będą się informację dotyczące okolicznościowych zniżek, kuponów rabatowych, promocji, które również będą wpływały na obniżenie ceny złożonego Zamówienia. Promocje nie łączą się.
10. Zamówienie można składać na następującą minimalną ilość papeterii:
– zaproszenia – 20 sztuk
– winietka – 20 sztuk
– zawieszka na alkohol – 9 sztuk
– menu – 8 sztuk
– nr stołu – 4 sztuki
– kartka okolicznościowa – 1 sztuka

II. Zamówienie personalizowane – Papeteria ślubna

1. Kupujący składając zamówienie zobowiązany jest podać w formularzu zamówieniowym: ilość, rodzaj i typ papeterii.
2. Informacje dotyczące treści papeterii, powinny być załączone w formacie doc., docx., xls., xlsx , nie mogą przekraczać przypisanej do zakupionego zaproszenia liczby słów, a także powinny zawierać:
a. tekst zaproszenia,
b. imiona i nazwiska Pary Młodej,
c. data ślubu i godzina,
d. nazwa Kościoła lub USC i miejscowość,
e. miejsce przyjęcia weselnego,
f. datę i numer telefonu – potwierdzenie przybycia,
g. lista gości weselnych (już odmienioną bez numeracji).
3. Sprzedający po otrzymaniu informacji określonych w ust. 1 przekazuje projekt zamówienia w postaci pliku w formacie PDF. W przypadku akcepcji projektu zamówienie zostaje przekazane do realizacji a następnie wysłane na wskazany przez Kupującego adres lub przygotowanie odbioru osobistego zależnie od ustaleń z Kupującym.
4. Kupujący może dokonać w obrębie wybranego projektu 3 bezpłatne zmiany, po czym każda kolejna wynosić będzie 10,00 zł. W przypadku powstania dodatkowych kosztów wykonanie zamówienia nastąpi po otrzymaniu wpłaty dokonanej przez Kupującego.

III. Zamówienie kartki okolicznościowe

1. Kupujący składając zamówienie zobowiązany jest podać dane wymagane przy realizacji zamówienia zgodnie z formularzem zamówienia.
– rodzaj kartki:
* kolor;
*z personalizacją / bez personalizacji,
– tekst do personalizacji,
– informacje o korzystaniu z usługi Poczta PaperLove,
– datę dostarczenia przesyłki,
– oraz ilość kartek,
2. Jeżeli Kupujący składa zamówienie na personalizowaną kartkę okolicznościową zobowiązany jest podać informacje dotyczące personalizowanej treści. Informacje te powinny być zapisane w dedykowanym okienku formularza zamówień, w takiej formie i odmianie w jakiej mają być umieszczone na kartce okolicznościowej.

IV. Projekt indywidualny

1. Kupujący może złożyć zamówienie w postaci projektu indywidualnego. W przypadku powyższej formy zamówienia Kupujący zobowiązany jest do wskazania stylu, preferencji oraz wskazówek, co do formy i wykonania projektu. Kupujący może określić maksymalną cenę wykonania 1 sztuki papeterii (zaproszenia, kartki okolicznościowej, winietki, zawieszki, itp.). Na podstawie ustalonej stawki Sprzedający przedstawia wycenę produktu.
2. Cena za projekt indywidualny wynosi 300,00 zł. Sprzedający przyjmuje zlecenie po dokonaniu wpłaty przez Kupującego i w ciągu 10 dni roboczych przedstawia 3 propozycje projektów w postaci pliku w formacie PDF wraz z wyceną wykonania każdego z nich podając cenę za jedną sztukę danego rodzaju papeterii.
3. Kupujący po dokonaniu wyboru co do projektu zobowiązany jest podać informacje w przypadku zaproszenia określone w ust. II pkt 1 a w przypadku kartki okolicznościowej zgodne z ust. III. Sprzedający na podstawie przekazanych danych przekazuje bezpłatną próbkę wybranego projektu.
4. Kupujący może dokonać w obrębie wybranego projektu 3 bezpłatne zmiany, po czym każda kolejna wynosić będzie 10,00 zł. W przypadku powstania dodatkowych kosztów wykonanie zamówienia nastąpi po otrzymaniu wpłaty dokonanej przez Kupującego.
5. Sprzedający zastrzega, że cena wykonania projektu indywidualnego nie zawiera przeniesienia autorskich praw majątkowych i jest ceną za projekt.

V. POCZTA PAPERLOVE

1. Sprzedający udostępnia kupującemu usługę Poczta PaperLove, w ramach której Sprzedający wysyła w imieniu Kupującego spersonalizowaną kartkę okolicznościową na wskazany przez Kupującego adres, a Kupujący otrzyuje mailem potwierdzenie nadania listu.
2. Aby skorzystać z usługi PaperLove należy wybrać odpowiednią opcję dostępną przy zakupie kartki okolicznościowej oraz podać dane adresata oraz termin w jakim kartka okolicznościowa powinna do niego dotrzeć. Zasady dotyczące płatności określa § 3 a koszty i terminy dostawy § 4 niniejszego regulaminu.

§3. FORMA PŁATNOŚCI

1. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w postaci faktury VAT.
3. Kupujący dokonuje wyboru płatności podczas składania zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
– przelew na rachunek bankowy (automatyczne przekierowanie ze strony internetowej)
Dom Aukcyjny MEBIS sp. z o.o.
ul. Olecka 23
04 – 980 Warszawa
Nr rachunku: 18 2490 0005 0000 4600 5743 8458
– płatność za pomocą PayPal
– przelew tradycyjny: wpisując w tytule przelewu: imię i nazwisko_opłata za (zaproszenia/ zamówienie indywidualne/ kartkę okolicznościową, itp.)_nazwa zestawu.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

§4. DOSTAWA

1.Przesyłki wysyłane są pocztą priorytetową za pośrednictwem Poczty Polskiej lub jako przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
2. Terminy dostarczenia podane przez Pocztę Polską są terminami deklarowanymi, a nie gwarantowanymi. Poczta Polska deklaruje, że przesyłki priorytetowe są dostarczane w następujących terminach:
– przesyłki do adresatów na terenie Polski są dostarczane w następnym dniu roboczym po dniu nadania
– przesyłki do adresatów na terenie Europy są dostarczane do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania
– przesyłki do adresatów w dowolne miejsce na świecie są dostarczane do piątego dnia roboczego po dniu nadania
3. Przesyłki kurierskie DHL są doręczane w Polsce w terminie 1-2 dni roboczych, a za granicą w terminie do 5 dni roboczych (w zależności od kraju doręczenia) licząc od daty wysyłki podanej przez zamawiającego. Większość przesyłek kurierskich w Polsce jest doręczana w następnym dniu roboczym po wysyłce. Nie wysyłamy zamówień z opcją doręczenia na określoną godzinę.
Sprzedający przekazuje wykonane zamówienie przez:
a. list polecony priorytetowy na terenie Rzeczpospolitej Polski za opłatą 15,00 zł brutto,
b. list polecony priorytetowy o wadze do 350 g, poza granice Rzeczpospolitej Polski za opłatą 20,00 zł brutto
b. przesyłkę kurierską na terenie Rzeczpospolitej Polski za opłatą 25,00 zł brutto,
c. ekspresową przesyłkę kurierską na terenie Rzeczpospolitej Polski za opłatą 50,00 zł brutto:
– na życzenie klienta bądź
– w sytuacjach, w których istnieje ryzyko nie dotarcia zamówienia na wskazany czas zaślubin z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego,
d. odbiór osobisty w sposób ustalony ze Sprzedającym – opłata 0,00 zł
4. Koszty wysyłki ponosi Kupujący.
5. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłki przez dostawcę usługi oraz zniszczenia powstałe w trakcie jej realizacji.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Produkty zamówione u Sprzedającego, tj. po złożeniu ostatecznej akceptacji nie podlegają zwrotom. Podstawą do wyłączenia przedmiotowego prawa stanowi art. 38 pkt 1 i 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Wszystkie rodzaje papeterii prezentowane przez PaperLove stanowią pierwowzór i mogą być dostosowywane zgodnie z wytycznymi Kupującego , który zobowiązany jest do poszanowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie (zgodnie z wybranym rodzajem zamówienia).

§6. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

1. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z któregokolwiek etapu zamówienia, Zleceniodawca zapłaci 50% wartości niezrealizowanego zamówienia.
2. W przypadku nieodebrania zamówienia w ostatecznym terminie, które Strony ustalają na dzień ślubu uznaje się zamówienie za zrealizowane a Sprzedający zachowuje prawo do całości wynagrodzenia.

§7. REKLAMACJE

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zaproszeń oraz innych produktów papeteryjnych nie obarczonych wadą.
2. W przypadku ujawnienia wady lub uszkodzenia towaru Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym oraz złożyć pisemną reklamację, do której Sprzedający ustosunkuje się pisemnie w przeciągu 14 dni roboczych.
3. W przypadku widocznego uszkodzenia paczki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenie przesyłki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braków towaru.
4. Wszelkie reklamowane produkty prosimy kierować na adres korespondencyjny:
Dom Aukcyjny MEBIS sp. z o.o.
ul. Olecka 23
04 – 980 Warszawa
5. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący.
6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego dotyczące koloru czy struktury papieru lub koperty nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
7. Różnice w odcieniu, rodzaju papieru, dodatków wykorzystywanych do tworzenia papeterii, itp. powstałe z braku możliwości zakupienia właściwych produktów u producenta nie stanowią podstawy do reklamacji.
8. Kupujący akceptuje fakt, iż w zamówieniach produktów papeteryjnych wykonywanych drogą manufakturową mogą powstać niewielkie różnice i niedoskonałości w zamówionych produktach, co nie będzie stanowić podstawy do reklamacji.
9. Po ostatecznej akceptacji i zatwierdzeniu składu tekstu na kartach i zaproszeniach nie uwzględniamy reklamacji związanych z błędami i wadami tekstu. PaperLove nie jest zobowiązany do oceny poprawności przekazanych do druku tekstów i korygowania w nich ewentualnych błędów.

§8. INNE POSTANOWIENIA

1. Sprzedający w szczególnych przypadkach zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji złożonego zamówienia.
2. W przypadku towarów personalizowanych, których Kupujący jest autorem to Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczane/publikowane treści, zdjęcia, projekt graficzny.
3. Sprzedający nie zrealizuje zamówienia, którego treść lub zdjęcie mogłyby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także również nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, treści pornograficzne, naruszających godność czy dobre imię osób trzecich oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za treści, zdjęcia, których umieszczenie, na produkcie na życzenie Kupującego, spowodowałoby naruszenie praw autorskich im pokrewnych.
5. Sprzedający ma prawo do opublikowania zrealizowanych zamówień w swoim portfolio a w szczególności na profilu PaperLove założonym na www.facebook.com, na stronie internetowej www.paperlove.com.pl oraz na instagramie: paperlove_papeteria_slubna
6. Sprzedający zastrzega, że Kupujący poprzez zakup papeterii PaperLove nie nabywa autorskich praw majątkowych do danego produktu lub wzoru, co jest równoznaczne z zakazem kopiowania, drukowania, sprzedawania, użyczania oraz dokonywania wszelkich czynności naruszających prawa autorskie.
7. Dane osobowe Kupującego otrzymane w ramach złożonego zamówienia będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz za dodatkową zgodą Kupującego prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych PaperLove. Administratorem danych osobowych jest Dom Aukcyjny MEBIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Sprzedawca zastrzega, że dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim lub przetwarzane w inny sposób. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U.2002.101.926 ze zm.).

§9. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. administratorem danych osobowych Klienta jest Dom Aukcyjny MEBIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-980) Warszawa ul. Olecka 23;
  2. dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu korzystania ze sklepu internetowego PaperLove i realizacji złożonego zamówienia;
  3. odbiorcą danych osobowych Klienta będzie FIZ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  4. a dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wystawiono rachunek lub fakturę VAT zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591;
  5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. podanie danych osobowych przez Klienta jest warunkiem zawarcia umowy. Klient jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość realizacji zamówienia.
  8. Klient wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach PaperLove na jego adres e-mail, jednoznacznie wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Dom Aukcyjny Mebis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Oleckiej 23 środkami komunikacji elektronicznej, z których przesyłania w każdej chwili może zrezygnować lub dokonać zmiany danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
  9. Klient wyrażając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Dom Aukcyjny MEBIS sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), może w każdej chwili zrezygnować lub dokonać zmiany swoich danych osobowych wprowadzonych w procesie rejestracji.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz o prawach konsumenta ustawy z 30 maja 2014 roku.

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.